Foreningsvedtægter

§ 1. Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er ”Den Musiske Scene” og dens hjemsted Egedal Kommune.

§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er at stå for iværksættelse af og afholdelse af musik- og kulturarrangementer med afholdelse af såvel offentlige som lukkede arrangement til fremme af fællesoplevelser, der styrker fællesskabet i kommunen og skaber liv i byen. Som udgangspunkt har foreningen base i festlokalerne ”Ved gadekæret” i Ledøje.

§ 3. Betingelser for medlemskab
Som medlemmer af foreningen kan optages alle med interesse for det musiske og som kan tilslutte sig foreningens formål og medlemsbetingelser.

§ 4. Kontingent
Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 5. Regnskab og revision
Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af foreningens revisor og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Det reviderede regnskab fremsendes pr. mail til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære general forsamling.

§ 6. Generalforsamling
Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes hvert år i september måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer.
Dagsorden vedlægges indkaldelsen.
Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 7. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Godkendelse af budget herunder fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af revisor og suppleant.
8. Eventuelt.

§ 8. Stemmeret og afstemning
Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer, der er i kontingentrestance har ikke stemmeret.
Medlemmerne træffer beslutning ved stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 12.
Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller mindst 3 medlemmer forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 10. Tegningsret for foreningen
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i foreningen.

§ 11. Bestyrelsen
Foreningens daglige ledelse ligger hos bestyrelsen, der består af 5 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges de ulige år, kasserer, sekretær/næstformand og 1 bestyrelsesmedlem vælges de lige år.
Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valgperioden.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpelt flertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel.
Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den førstkommende generalforsamling. Såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten, som derefter sidder til førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 12. Foreningens ophør
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål/vedtægter kan kun vedtages på en særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.
Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødtes antal.
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens overskud et eller flere alment velgørende formål.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 7.10.2013 og ændret den 16.06.2017.